Groepen
Team
Nieuws

OR

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Ouders vertrouwen hun kind(eren) voor een groot deel van de dag toe aan leerkrachten van een school. Het spreekt voor zich dat zij goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van hun kind(eren). Samen met de leerkrachten zijn zij verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke begeleiding/vorming van hun kind(eren).

De ouderraad (OR)

De vergaderingen van de ouderraad staan vermeld in de jaaragenda, die u elders in deze schoolgids en in de schoolkrant kunt vinden. Ze worden gehouden in het Mêuken. Bij deze vergaderingen worden het schoolteam en de medezeggenschapsraad  uitgenodigd. De groepsouders en een afgevaardigde van het kerkbestuur krijgen ter informatie de agenda. Zij kunnen indien zij het wenselijk achten de vergadering bezoeken en agendapunten inbrengen.

Tijdens deze vergaderingen proberen we inhoud te geven aan onze doelstelling: De samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen.
Verslagen van onze activiteiten vindt U terug in de notulen. De leden van de ouderraad helpen bovendien bij allerlei activiteiten die er op school plaatsvinden. Zij zijn dan ook bij alle activiteiten zoals kerstviering,Sinterklaas enz. van harte welkom
De namen en adressen van de leden van de ouderraad vindt u achterin de schoolgids.

Leden

Voorzitter;    Anouk Siemerink    
Penningmeester;       Han ter Braak
Secretariaat;      Inge Hubers
Afg. Zomerfeesten;    Edwin Bauhuis
Afg. Sinterklaascommissie;   Chantal Wielens                       
Vice Voorzitter; Miranda Verzijde
Verzorging activiteiten; Allen
Verzorging website; Miranda Verzijde
Afgevaardigde ’t Meuken; Anouk Siemerink / Han ter Braak
Coördinator tuinonderhoud; Edwin Bauhuis    
Coördinator oud papier; Niek Velthuis
Coördinator verkeer  Mardy Kleinsman
Draaiboek Claudia te Riet

or@bonhoeve.nl

De financiële bijdrage

Voor alle activiteiten in en om school, die buiten het leerpakket vallen, vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage van €20,00 per kind. U bent dus niet verplicht deze bijdrage te voldoen.

Het niet voldoen van deze bijdrage kan wel betekenen dat uw kind niet aan activiteiten kan deelnemen. In dat geval zal de school voor activiteiten tijdens de schooluren uw kind een alternatief programma aanbieden. Uw kind is verplicht om aan dat programma deel te nemen.

Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad (oktober) wordt door het bestuur van de ouderraad verantwoording afgelegd over de bestede gelden en wordt de nieuwe bijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld.

Een rekening m.b.t. de ouderbijdrage wordt aan uw kind meegegeven.

Het schoolkamp en het afscheid van groep 8 valt buiten deze bijdrage. Daarvoor vraagt de ouderraad van u een aparte bijdrage. Voor het schoolkamp is de bijdrage € 25,- , voor de afscheidsavond € 15,00  voor 3 personen.

 

CONTACT

St. Bonifaciusschool
Beckummerweg 9
7482 SR St. Isidorushoeve
Tel.: 074-3575357
E-mail: directie@bonhoeve.nl

facebookTwitter YouTube