Verkeersveiligheid

 • Hesjes

Sinds 2010 is in overleg met de OR afgesproken dat alle kinderen (zowel binnen alsook buiten de bebouwde kom) tijdens de winterperiode (lees: wintertijd) een opvallend, reflecterend hesje dragen. Deze dragen zij als zij naar school komen en ook als zij weer naar huis gaan. Via school worden eenmalig gratis veiligheidshesjes uitgereikt. Als uw kind het hesje is kwijtgeraakt, kan door school een nieuw hesje worden verstrekt tegen een gereduceerde vergoeding. Voor een klein hesje is dat € 2,- en voor een groot hesje betaalt u dan € 3,-.

 • Brigadieren

Omdat alle kinderen gebruik maken van gevaarlijke oversteekpunten is met ouders en team afgesproken dat alle ouders ingezet worden bij het brigadieren. Iedere nieuwe ouder krijgt daarvoor speciale instructie van de politie. Ook nieuwe teamleden sluiten aan bij deze instructie zodat er, in geval van nood, door de teamleden kan worden bijgesprongen. Na de instructie ontvangt iedere deelnemer een bewijs van de gemeente dat de instructie gevolgd is. Vanaf dat moment bent u ook verzekerd. Dit geldt natuurlijk ook voor de leerlingen van groep 8 die helpen bij het brigadieren. De gezinnen van schoolgaande kinderen staan alfabetisch gerangschikt in een rooster. We beginnen op die plaats in het alfabet, waar we vorig schooljaar eindigden. Zo is iedereen een even groot stuk toebedeeld. Het toezicht houden bij de oversteek aan de Beckummerweg gebeurt door één ouder. Bij de rotonde staan twee ouders (klaar-overs). Laten we hopen dat ook dit jaar alle kinderen behouden uit school thuis komen.

Er zijn een aantal punten, die in acht genomen moeten worden, wanneer u aan de beurt bent:

 • De verkeersbrigadier dient uitgerust te zijn met een gesloten oranje jas of hes, een fluit en een stopbord. Zonder deze attributen is het de brigadier verboden zijn/haar taak uit te oefenen en is men niet verzekerd.
 • Zorg dat u een kwartier vóór de aanvang van de lessen bij de oversteek staat en enkele minuten voor het einde van de middagschooltijd.
 • Bent u verhinderd? Zorg dan zelf voor een plaatsvervanger! Een vervanger, die geen politie-instructie heeft gehad, is niet verzekerd.
 • Bij mist, waarbij het zicht minder is dan 50 meter en bij een weeralarm is het niet verantwoord een verkeersbrigadier alleen te laten werken. De ouders dienen er dan mede zorg voor te dragen dat hun kind veilig naar of van school wordt gebracht of opgehaald. Dit kan dan onder begeleiding van de verkeersbrigadier, die ter plaatse is.
 • Bij gladheid stopt het brigadieren, alle aanwezigen zorgen dan dat er gezamenlijk (in groepen) wordt overgestoken. Indien een fietser/voetganger zonder hulp van een verkeersbrigadier ter plekke oversteekt bij de oversteekplaats, is deze zelf schuldig indien hij/zij wordt aangereden.
 • Ouderraad en team hebben besloten dat wordt overgestoken met het commando: Ouder 1 (met fluitje) klaar! Ouder 2 : Over!  Ouder 1: Fluiten……… daarna mag er pas overgestoken worden. De verkeersbrigadiers dienen daar goed op te letten.
 • Alle kinderen en ook de ouders steken lopend over.
 • Indien een bestuurder door een stopteken rijdt, meld dit dan bij de politie. Tracht het kenteken, kleur en type van de auto, brommer of tractor etc. te noteren, alsmede het tijdstip.
 • Bij een ongeval, hoe gering ook, onmiddellijk contact opnemen met de Rijkspolitie te Haaksbergen, tel.0900 8844. Informeer ook de directie over het ongeval.
 • De oranje jas of hes + stopbord + fluit op vrijdagmiddag of maandagmorgen bij school afhalen en op vrijdagmiddag weer inleveren op school. Het fluitje niet in de jas laten zitten, maar aan het haakje in de garderobe ophangen. Ook wanneer u samen met een kind bij de oversteek aan de Beckummerweg staat, ligt de verantwoording bij de hulpouder. Zorg dat het kind haar/zijn werk goed doet! Zeg er wat van als ze het werk niet serieus nemen!
 • De leerkrachten van groep 4 t/m 8 nemen de kinderen mee van de witte streep bij het grote plein naar de oversteeksplaats en zorgen dat zij als eerst oversteken. Daarna brengen de leerkrachten van groep 1 t/m 3 de kinderen naar de oversteekplaats.
 • Dagen en tijden dat ouders moeten helpen bij het oversteken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur en 14.30 uur. Op woensdag is dit om 8:30 en 12:15 uur.
 • Klachten? Meld ze bij de leerkracht van groep 7/8. Niet na een week, maar meteen. Op school of telefonisch (na 12.15 uur of na 14.30 uur). Ook kunt u hierover contact opnemen met de verkeersouder van de OR  via het mailadres: OR@bonhhoeve.nl t.a.v. de verkeersouder. De verkeersouder vormt de verbinding tussen de school, ouders, gemeente, politie en andere organisaties en helpt daarmee de verkeersveiligheid rondom de school te vergroten. Op onze school coördineert de verkeersouder o.a. het brigadieren en praktische verkeersactiviteiten voor de leerlingen.