De MR

De medezeggenschapsraad ziet erop toe dat de kwaliteit van het onderwijs binnen de school groeiende blijft, waarbij het welzijn van zowel leerlingen, leerkrachten en ouders  wordt bewaakt.
De medezeggenschapsraad wil een goede samenwerking bevorderen tussen ouders, leerkrachten, directie en bevoegd gezag. De personeels- en/of oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmings- of adviesbevoegdheid bij beleidsplannen. Bijvoorbeeld bij het zorgplan, inzet leerkrachten, schoolgids en vakantieregeling.
De MR bestaat uit:
– leden die uit en door het personeel worden gekozen;
– leden die uit en door de ouders worden gekozen.
De MR van onze school bestaat uit 4 leden. Het aantal leden voor ouder- en personeelsgeleding is gelijk verdeeld. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. Uitgebreide informatie over de werkwijze van de MR staat beschreven in hun werkplan. Dit werkplan ligt ter inzage op school. Nieuwe leden worden in de gelegenheid gesteld cursussen te volgen om deskundigheid op te bouwen. De vergaderingen van de MR staan vermeld in de jaaragenda en worden gehouden op school. De notulen van de MR kunnen gelezen worden op de website van de school www.bonhoeve.nl

Binnen de MR zijn vertegenwoordigd;

Voorzitter: Sander Westendorp

Secretaris: Martine Ooink van der Kuil

Joyce Vrielink

Chantal Appelman

mr@bonhoeve.nl

De GMR

De gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Sinds juli 2000 is er een GMR voor alle 21 scholen van Keender.

De GMR houdt zich vooral bezig met  aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor al deze scholen. De GMR heeft instemming of adviesbevoegdheid bij bestuursbesluiten.

De GMR bestaat uit 21 leden en de voorzitter. Het aantal leden voor ouder- en personeelsgeleding is gelijk verdeeld. Iedere MR heeft een ouder of personeelslid

als afgevaardigde in de GMR. De school die de voorzitter levert heeft twee afgevaardigden.