De Ouderraad (OR)

De Ouderraad organiseert en assisteert bij diverse activiteiten in en rondom school, zoals schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst, musical en activiteiten bij de Zomerfeesten. Zij houdt zich niet bezig met beleidsmatige zaken van school. Dit regelt de Medezeggenschapsraad.

De Ouderraad vindt het ook belangrijk dat uw kind(eren) veilig op en van school komt / komen. Daarom werken wij met verkeersbrigadiers. Een gezin wordt gemiddeld 2 weken in het jaar ingepland als verkeersbrigadier bij school of bij de rotonde voor en aansluitend aan schooltijd. U kunt ook evt. overige familieleden of kennissen als verkeersbrigadier opgeven. Hiervoor wordteenmalig een brigadierscursus gegeven en wordt de desbetreffende verzekering geregeld. U bent de gehele periode verzekerd tot het laatste kind de school verlaat. Onderling ruilen is geen probleem. Ook worden alle kinderen tijdens de wintertijdperiode op school verwacht met een geel hesje, om de zichtbaarheid in het verkeer te vergroten. Deze worden tijdens het eerste schooljaar beschikbaar gesteld door school.

De Ouderraad vergadert 6x per jaar. Deze vergaderingen worden gehouden in het Mêuken. Bij deze vergaderingen worden afgevaardigden uitgenodigd van het schoolteam en de Medezeggenschapsraad. De groepsouders krijgen ter informatie de agenda. Zij kunnen agendapunten inbrengen voor deze vergadering.

Deze vergaderingen worden genotuleerd.

Bestuursleden schooljaar 2021-2022:

Voorzitter: Judith Wielens

Penningmeester: Martiene klein Snakenborg

Secretariaat: Anne Buiter

Afg. Zomerfeesten: Judith Wielens

Afg. Sinterklaascommissie: Wendy Winkelhuis

Afg. Kerstcommissie: Kelly Leferink

Afg. Schoolreiscommissie: Kelly Leferink

Verzorging activiteiten: Allen

Afg. ’t Meuken: Judith Wielens

Coördinator tuinonderhoud: Koen Bleumink

Coördinator Oud papier: Ludwig ten Broeke

Coördinator verkeer: Nicole Roozeboom

Draaiboek: Koen Bleumink

e-mailadres: or@bonhoeve.nl


De
 financiële bijdrage

Voor alle activiteiten in en om school, die buiten het leerpakket vallen, vraagt de Ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 per kind.

Tijdens de jaarvergadering van de Ouderraad (meestal de eerste maandag na de herfstvakantie) wordt door het bestuur van de Ouderraad verantwoording afgelegd over de bestede gelden. Tevens wordt de nieuwe bijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld.

Een rekening m.b.t. de ouderbijdrage wordt aan uw kind meegegeven in de tweede helft van het schooljaar.